leung-wai-yan-iris

常務會董

梁煒茵 Leung Wai Yan Iris


所屬公司及職位:
憶食尚(香港)有限公司董事長

社會職務:
香港特別行政區選舉委員會委員
方便營商諮詢委員會成員
工商機構支援基金評審委員會委員
進出口業行業培訓諮詢委員會委員

Start typing and press Enter to search