leung-heung-ying-sabrina

會董

梁香盈 Leung Heung Ying Sabrina


所屬公司及職位:
天麟教育服務有限公司董事總經理

社會職務:
博物館諮詢委員會藝術專責委員會增補委員
廣州市海外聯誼會理事

Start typing and press Enter to search