chan-shiu-shan-andrew

副會長

陳少山 Chan Shiu Shan, Andrew


所屬公司及職位:
聖衡金融控股有限公司總裁

社會職務:
香港特別行政區選舉委員會委員
廣東省政協委員(第13屆)
香港回收基金諮詢委員會委員

Start typing and press Enter to search